GSV

GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE

 

GRADA DONJEG MIHOLJCA, OPĆINE MAGADENOVAC, OPĆINE MARIJANCI, OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA I OPĆINE VILJEVO

 

na temelju članka 22. i 23. Sporazuma o osnivanju gospodarskog socijalnog vijeća (Narodne novine, broj 89/13), Grad Donji Miholjac, Općina Magadenovac, Općina Marijanci, Općina Podravska Moslavina i Općina Viljevo, Hrvatska udruga poslodavaca, Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata i Hrvatska udruga radničkih sindikata (u daljnjem tekstu: potpisnici Sporazuma) zaključili su

SPORAZUM

O OSNIVANJU GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim sporazumom potpisnici uređuju osnivanje, sastav, ovlasti, djelokrug i način rada Gospodarsko-socijalnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) na području Grada Donjeg Miholjca, Općine Magadenovac, Općine Marijanci, Općine Podravska Moslavina i Općine Viljevo, kao najvišeg oblika tripartitnog socijalnog dijaloga.

Ovaj sporazum potpisuju:

  1. Grad Donji Miholjac, Općina Magadenovac, Općina Marijanci, Općina Podravska Moslavina i Općina Viljevo (u daljnjem tekstu: jedinice lokalne samouprave)
  2. Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata i Hrvatska udrugu radničkih sindikata (u daljnjem tekstu: sindikati)
  3. Hrvatska udruga poslodavaca (u daljnjem tekstu: poslodavci)

Izrazi koji se koriste u Sporazumu u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

Socijalni partneri suglasni su da je socijalni dijalog jedan od najvažnijih demokratskih vrednota društva i temeljni uvjet zajedničkog djelovanja na ostvarivanju postavljenih ciljeva i postizanja konsenzusa o razvoju hrvatskog društva.

Potpisnici Sporazuma suglasni su da suradnja u okviru Vijeća podrazumijeva partnerstvo, kao najviši stupanj suradnje u procesu oblikovanja, donošenja i provedbe europskih i nacionalnih javnih politika i strategija, programa, zakona, drugih propisa i akata jedinica lokalne samouprave.

Članovi Vijeća i njihovi zamjenici obvezni su u svom radu polaziti od načela međusobnog uvažavanja i povjerenja, promicati načela socijalnog partnerstva, odgovornosti, te predanosti i dosljednosti u ostvarivanju zajednički utvrđenih ciljeva.

GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE

Članak 3.

Potpisnici Sporazuma osnivaju Vijeće radi uspostave i razvitka tripartitnog dijaloga, zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne, porezne i razvojne politike, te poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora na području jedinica lokalne samouprave te razmatranja ostalih pitanja od zajedničkog interesa svih socijalnih partnera.

Potpisnici Sporazuma se obvezuju da će javne politike, strategije , nacrte propisa, programa i druge dokumente, temeljem Godišnjeg plana normativnih aktivnosti jedinica lokalne samouprave i iskazanog interesa socijalnih partnera, prije upućivanja na Gradsko i Općinska vijeća biti razmotreni na Gospodarsko socijalnom vijeću, odnosno odgovarajućim radnim tijelima.

Program rada Vijeća utvrdit će se temeljem godišnjeg plana normativnih aktivnosti jedinica lokalne samouprave koji će se Vijeću prezentirati u siječnju svake godine za tu kalendarsku godinu, te inicijativa i iskazanog interesa socijalnih partnera.

Potpisnici Sporazuma suglasni su da se Programom rada Vijeća utvrđuju teme, rokovi i nositelji pripreme istih, te razina sudjelovanja socijalnih partnera u provedbi Programa rada Vijeća, i ostalih tema za koje su socijalni partneri iskazali inicijativu, odnosno interes.

U slučaju da jedinice lokalne samouprave predlažu prijedloge propisa koji nisu predvidjeli Godišnjim planom normativnih aktivnosti, obvezuju se o tome obavijestiti socijalne partnere, radi njihovog iskazivanja interesa za uključivanje stručnjaka u rad tijela Vijeća na odgovarajućim razinama.

Savjetovanja između jedinica lokalne samouprave i ostalih socijalnih partnera mogu se obavljati i prije utvrđivanja nacrta pojedinih dokumenata iz ovoga članka.

Pri iznošenju uvodnog obrazloženja u Vijećima jedinica lokalne samouprave o određenom dokumentu, odluci ili drugom propisu kojeg predlaže Grad Donjeg Miholjca, Općina Magadenovac, Općina Marijanci, Općina Podravska Moslavina i Općina Viljevo, a o kojem je prethodno u procesu savjetovanja svoje mišljenje utvrdilo Vijeće, odnosno nadležno povjerenstvo, ovlašteni predstavnik jedinica lokalne samouprave o istom će izvijestiti vijećnike u vijećima jedinica lokalne samouprave.

Članak 4.

Grad Donjeg Miholjca, Općina Magadenovac, Općina Marijanci, Općina Podravska Moslavina i Općina Viljevo se obvezuju osigurati da uredi, zavodi, službe i druga tijela u jedinicama lokalne samouprave poštuju proceduru propisanu ovim Sporazumom i Poslovnikom o radu Vijeća.

Članak 5.

Vijeće je sastavljeno od predstavnika jedinica lokalne samouprave, poslodavaca i sindikata, za koje je odgovarajućim rješenjem, a temeljem zakona utvrđeno da ispunjavaju kriterije reprezentativnosti za sudjelovanje u tripartitnim tijelima.

Vijeće ima trinaest članova, pet predstavnika jedinica lokalne samouprave, četiri predstavnika sindikata i četiri predstavnika poslodavaca.

Svaki član Vijeća ima zamjenike.

Svi predstavnici jednog partnera imaju u vijeću jedan zajednički glas.

Odluke se donose većinom glasova.

Članovi Vijeća, povjerenstva, radnih tijela i dr. ne primaju naknadu za rad.

Članak 6.

Svaki potpisnik Sporazuma samostalno imenuje i opoziva svoje predstavnike u Vijeću te njihove zamjenike na način utvrđen svojim aktima, o čemu će u roku od sedam dana od imenovanja, odnosno promjene, izvijestiti tajnika Vijeća (u daljnjem tekstu: Tajnik).

Članak 7.

Potpisnici Sporazuma obvezuju se poštivati pravo na slobodu udruživanja, organiziranja i djelovanja udruga sindikata i poslodavaca.

Potpisnici Sporazuma se obvezuju da se neće miješati u rad i unutarnju organiziranost drugih partnera.

Članak 8.

Za pravovaljani rad Vijeća potrebna je nazočnost većine članova, odnosno njihovih zamjenika, iz reda svake strane u Vijeću.

Članak 9.

Svaki potpisnik ima pravo raspravljati i odlučivati o pitanjima o kojima se raspravlja na Vijeću.

Potpisnici Sporazuma će pri odlučivanju težiti konsenzusu.

Vijeće donosi odluke, zaključke i mišljenja.

Postupak i pitanja o kojima Vijeće donosi odluke, zaključke i mišljenja uređuju se Poslovnikom o radu Vijeća.

Ako o raspravljenoj točci dnevnog reda nije postignut dogovor svaki potpisnik Sporazuma ima pravo na izdvojeno mišljenje, koje se unosi u zapisnik sa sjednice.

Zapisnici, zajedničko mišljenje Vijeća o raspravljenom prijedlogu, kao i izdvojena mišljenja (stavovi) svakog potpisnika Sporazuma objavit će se na web-stranici Gospodarsko-socijalnog vijeća.

Članak 10.

Radi ostvarenja ciljeva iz članka 1. ovoga Sporazuma Vijeće:

– promiče ideju trostrane suradnje jedinica lokalne samouprave, udruga sindikata i udruga poslodavaca na razmatranju i rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema;

– prati i ocjenjuje utjecaj gospodarske politike i mjera gospodarske politike na socijalnu stabilnost i razvoj;

– prati, izučava i ocjenjuje utjecaj socijalne politike i mjera socijalne politike na socijalnu stabilnost i razvoj;

– predlaže mjere za vođenje usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike;

– ocjenjuje i daje mišljenje o mjerama za ostvarivanje stabilnosti, konkurentnosti gospodarstva i uravnotežen gospodarski i socijalni razvoj;

– daje mišljenje o prijedlogu proračuna;

– prati, izučava i ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj;

– predlaže jedinicama lokalne samouprave, poslodavcima i sindikatima, odnosno njihovim udrugama vođenje usklađene politike cijena i plaća;

– prati stanje na području zapošljavanja, obrazovanja i usklađivanja tržišta rada i zaštite na radu, te predlaže mjere za njihovo poticanje i unaprjeđenje;

– daje mišljenje o prijedlozima akata iz područja rada, gospodarstva i socijalne sigurnosti;

– raspravlja i može dati mišljenje o prijedlozima drugih akata i propisa od javnog interesa;

– potiče sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora;

– daje obrazloženo mišljenje gradonačelniku i načelnicima o svim pitanjima i problemima vezanim uz sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora, te procjenu učinka proširenja kolektivnog ugovora;

– potiče mirno rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova;

– utvrđuje listu miritelja u kolektivnim i individualnim radnim sporovima;

– daje mišljenje i prijedloge gradonačelniku i načelnicima u svezi s drugim pitanjima uređenim Zakonom o radu;

– prati primjenu zakona iz područja rada i socijalne sigurnosti;

– prati ostvarivanje zaštite prava iz rada i socijalne sigurnosti i predlaže mjere za unaprjeđivanje;

–    razmatra ostala pitanja od zajedničkog interesa socijalnih partnera;

–    usvaja izvještaj o radu Vijeća i njegovih radnih tijela.

Članak 11.

Vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se uređuju:

– ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika, dopredsjednika i članova Vijeća;

– donošenje Programa rada Vijeća;

– uključivanje socijalnih partnera u konzultativni proces te u radne skupine,

– priprema, sazivanje, održavanje i tijek sjednice Vijeća;

– postupak utvrđivanja i donošenja mišljenja Vijeća;

– način vođenja i sadržaj skraćenog zapisnika sjednice Vijeća;

– način osnivanja i ukidanja, te rad stalnih i povremenih radnih tijela Vijeća;

– djelokrug, način rada i utvrđivanje mišljenja radnih tijela Vijeća;

– način vođenja i sadržaj skraćenog zapisnika sjednice Povjerenstva;

– ostvarivanje javnosti rada Vijeća;

– obavljanje organizacijskih, stručnih, administrativno-tehničkih i drugih poslova za Vijeće i radna tijela Vijeća.

Članak 12.

Vijeće ima predsjednika i dva dopredsjednika.

Sindikati, poslodavci i jedinice lokalne samouprave samostalno utvrđuju prijedlog za imenovanje i razrješenje svog predstavnika – člana Vijeća koji će obnašati funkciju predsjednika, odnosno dopredsjednika.

Predsjednik i dopredsjednici se imenuju na vrijeme od godine dana, naizmjenično iz redova predstavnika sindikata, poslodavaca i jedinica lokalne samouprave.

Predsjednika u njegovoj odsutnosti zamjenjuje dopredsjednik Vijeća.

Članak 13.

Redovne sjednica Vijeća se u pravilu održavaju dva puta godišnje.

Po potrebi se mogu održavati i češće.

Redovnu sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća sukladno Poslovniku o radu i usvojenom Programu rada Vijeća.

Predsjednik Vijeća obvezan je sazvati sjednicu na zahtjev jednog od socijalnih partnera.

Svaki član Vijeća može podnijeti prijedlog za razmatranje pitanja, odnosno za donošenje odluke iz nadležnosti Vijeća.

Članak 14.

Na sjednice Vijeća, pozivaju se članovi Vijeća i njihovi imenovani zamjenici.

Na sjednice Vijeća kao i na sastanke povjerenstava mogu biti pozvani stručnjaci, predstavnici sindikata ili udruga poslodavaca koji nisu zastupljeni u Vijeću, te druge osobe, o čemu prethodno odlučuje predsjednik u dogovoru s dopredsjednikom Vijeća.

Članak 15.

Vijeće ima stalna i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela Vijeća su povjerenstva, a povremena radna tijela su radne skupine.

Povjerenstva i radne skupine osnivaju se i ukidaju odlukom Vijeća kojom se određuje i njihov sastav i djelokrug rada.

Vijeće ima Ured za mirenje.

Članak 16.

Prilikom rasprave Vijeća o pojedinom pitanju o kojem je povjerenstvo prethodno donijelo mišljenje, takvo se mišljenje kao i izdvojena mišljena, ako ih ima, obvezno dostavljaju Vijeću.

Članak 17.

Sjedište Vijeća je na adresi Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac.

Članak 18.

Kadrovske, organizacijske, tehničke i materijalne uvjete za rad Vijeća osigurava grad Donji Miholjac.

Organizacijski, stručni, administrativno-tehnički i drugi poslovi za potrebe Vijeća, te njegovih stalnih i povremenih radnih tijela obavljaju se u tajništvu vijeća.

Vijeće će o inicijativama, kao i slanjem zapisnika, redovito izvještavati Samostalnu službu za socijalno partnerstvo, kako bi se određeni prijedlozi mogli razmotriti na nacionalnoj razini.

Vijeće će zapisnike, odluke, mišljenja i zaključke, prijedloge i inicijative redovito slati gradskom i općinskim vijećima.

DRUGI OBLICI SOCIJALNOG PARTNERSTVA

Članak 19.

Socijalni partneri suglasni su da će razvijati sve oblike bipartitne i tripartitne suradnje, te se obvezuju osigurati sve potrebne organizacijske, stručne, administrativne i druge uvjete za aktivno i učinkovito sudjelovanje svojih predstavnika u procesima socijalnog dijaloga na svim razinama i u svim tijelima.

Članak 20.

Socijalnim partnerima osiguravaju se uvjeti za sudjelovanje u radu tripartitnih tijela.

Jedinice lokalne samouprave se obvezuju poštivati dosegnutu razinu socijalnog partnerstva te postignutu razinu zastupljenosti predstavnika socijalnih partnera u tijelima socijalnog partnerstva.

Članak 21.

Potpisnici Sporazuma nastojat će sva interesna, pravna i druga pitanja, koja podrazumijevaju dvostrani odnos poslodavaca i sindikata rješavati bipartitno, u prethodnom postupku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Vijeće je dužno donijeti Poslovnik o radu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 23.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja ovlaštenih predstavnika potpisnika Sporazuma. Sporazum se objavljuje u Službenim glasnicima jedinica lokalne samouprave.